The reform of higher education as an element introducing a new concept of public university management

Marek Czerski

Abstract


The aim of the article is to present the results of the analysis of the impact of the “healing” process of the European higher education system on the management of public universities in Poland. By analysing the process of reforming higher education lasting since 2010, the author will try to answer whether the centrally imposed process of change allowed the universities to get closer to the assumptions worked out in the new public management doctrine.


Keywords


reform of the higher education system in Poland, New Public Management, Europe 2020 Horizon

Full Text:

PDF

References


Abramowicz E., Stany Zjednoczone W: Szkolnictwo wyższe w wy-branych krajach świata, [on-line]. [Dostęp 17.05.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eksperci.kj.org.pl/wp con-tent/uploads/2012/04/Szkolnictwo_ wyzsze_ w_wybranych_krajach_swiata.pdf

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Gdańsk: TNOiK Dom Organizatora, 2002.

Fact & Figures – European higher education in the world [on-line]. [Dostęp 17.05.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/ehe_en.pdf

Hauser J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, W: Studia z zakresu zarządzania publicznego, Hauser J., Kukiełka M. (red.), Kraków: Wydawnictwo AE, 2002, t. II.

Hood Ch., A public management for all seasons?, Public Admini-stration 1999, No 69, cyt. za Czarnecki K., Idee i praktyki nowego zarządzania publicznego, Zarządzanie Publiczne 01/2011.

Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, Zarządzanie Publiczne 01/07.

Kelly R.M., An Inclusive Democratic Policy, Representative Bu-reaucracies, and the New Public Management, Public Administration Review 8/98.

Kołodko G., Wędrujący świat, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2010.

Kraśniewski A., Proces Boloński – idea, dokumenty, realizacja, W: Jakość kształcenia w szkołach wyższych, Szulc T. (red.), Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Ochnio M., Nowe Zarządzanie Publiczne – podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, [on-line]. [dostęp 23.05.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://iz.org.pl/wpcontent/uploads/ 2012/09/New_Public_Management_Michal_Ochnio_Instytut_Zmian.pdf

Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach pu-blicznych, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 2004.

Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań: Media Rodzina, 1994.

Pietrucha P., SEM - ewolucja, główne koncepcje oraz możliwości implementacji w praktyce polskich uczelni, W: E-mentor nr 2/2014.

Reforma szkolnictwa wyższego – broszura informacyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.

Sikorski Cz., O zaletach słabej kultury akademickiej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6/2008.

Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management W: Ura E. (red.) Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, Rzeszów: Mitel, 2004.

Szydełko A, Szydełko Ł., Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, Modern Management Rewiev 2/2013.

Uzasadnienie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, [on-line]. [Dostęp 23.05.2015] Dostępny w World Wide Web: www.krasp.org.pl/pliki/a65c0ed1ce564bfd1eb5513ab75b3e7f.pdf

Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, [on-line]. [Dostęp 23.05.2015] Dostępny w World Wide Web: www.krasp.org.pl/pliki/b3d7cf1fa6503151ca1d624e98b3c15f.pdf

Zawicki M., New Public Management i Public Governance – zarys koncepcji zarządzania publicznego, W: Hauser J., Kukiełka M. (red.), dz. cyt.

Akty prawne

Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455,

Dz. U. 2014 poz. 1198,

COM (2010) 682 wersja ostateczna,

COM (2010) 2020 wersja ostateczna,

COM (2011) 567 wersja ostateczna,

COM (2013) 499 wersja ostateczna.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v16i3.94

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl