The model of eight cases in the dynamic assessment of an economic entity financial security

Andrzej Tokarski

Abstract


Among various types of enterprise security, the financial security constitutes the most important one. It can be explained by the fact that all the problems an enterprise deals with should be looked at from the point of view of finances, as all the enterprise activities have its reflection in them. In the market economy finances became a verifier whether the activities taken up by an enterprise are right and effective, both currently and in the future. Financial security became an important value each enterprise aims to achieve and then sustain, improve and guarantee.

The purpose of this paper is to present a possibility to use the model of eight cases in the dynamic assessment of financial security of an economic entity.

Analysis of the literature on the subject and the case study of an economic entity whose financial data were used to assess the financial security belong to the methods used in this publication.


Keywords


financial security, model of eight cases, cash-flow statement

Full Text:

PDF

References


Bangs, D. H. (1999). Cash flow. Kontrola przepływu środków pieniężnych. Warszawa: Placet, 11.

Cabała, P. (2012). Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.

Cicirko, T. (2010). Podstawy zarządzania płynnością finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa: SGH.

Crockett, A. (1997). Why is financial stability a goal of public policy Economic Review, 1997, no 4, 8.

Czerwińska-Kayzer, D. & Bieniasz A., (2016a). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich, Poznań: Stowarzyszenie Ekonomistów i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVIII, zeszyt 2., Uniwersytet Przyrodniczy, 2016, 69.

Czerwińska-Kayzer, D. & Bieniasz A., (2016). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, nr 2 (40), 239.

Duraj, N., (2014). Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Wojciechowska-Filipek S., Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym, Przedsiębiorczość i zarządzanie TOM XV, Zeszyt 5, część II, Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 25.

Duraj, A.N., (2010). Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, [w:] P. Urbanek, Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, 346-349.

Duraj, A.N., (2008). Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 85-88.

Duraj, N., (2013). Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] Duraj, J. & Sajnóg, A. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 123.

Dynus, M., Kołosowska, B., & Prewysz-Kwinto, P. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Toruń: TNOiK.

Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych, Warszawa: Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, t. 93, z. 1, 121.

Gabrusewicz, W. (1999). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa i jego ocena, Warszawa: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 51, 73-75.

Gabrusewicz, W, (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem a bezpieczeństwo finansowe, [w:] Jantoń-Drozdowska, Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku, Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, 15.

Gos W., (2001). Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Gos, W. (2011). Rachunek przepływów pieniężnych, Warszawa: Difin.

Grzelak, K. & Karmańska, A,. (1997). Wykorzystanie analizy przepływów pieniężnych, Warszawa: Serwis Finansowo-Księgowy, nr 17-18, 6-7.

Izydorczyk, B. (1996). Monitorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Serwis Finansowo Księgowy, nr 42, 15.

Jabłoński, A. (2015). Stabilność finansowa przedsiębiorstwa a jego model biznesu, Siedlce: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 104, 88.

Jajuga, K. (2007). Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, Warszawa: PWE.

Karbownik, L. (2012). Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] Duraj J., Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Łódź: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 267, Uniwersytet Łódzki, 2012,79.

Karbownik, L. (2014a). Koniunktura gospodarcza a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, [w]

Wojciechowska-Filipek S., Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym, Przedsiębiorczość i zarządzanie TOM XV, Zeszyt

, część II, Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk 2014, 190.

Karbownik, L. (2012a). Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Łódź: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 267, Uniwersytet Łódzki, 66-67.

Karbownik, L. (2014). Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa sektora TSL, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 17.

Kawczyńska, M. & Cieślik, K. (2012). Znaczenie przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką gospodarczą, [w:] Kryk, B. &

Czerniachowicz, B. Makro – mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania, Szczeciń: Studia i Prace Wydziału

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 30, Uniwersytet Szczeciński, 26-27.

Kowalczyk, J. & Kusak, A. (1998). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, [w:] Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: Elipsa, 339.

Kowalczyk, J. & Kusak, A. (1997). Bezpieczeństwo finansowe firmy, Warszawa: Serwis Finansowa-Księgowy, nr 34-35, 2.

Kraś, I. (2013). Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa, Przegląd Strategiczny, nr 1, 185-200.

Kusak, A. (2003), Analiza rachunku przepływów pieniężnych, Warszawa: Serwis Finansowo-Księgowy, nr 1, 33-34.

Kusak, A. (2006). Płynności finansowa. Analiza i sterowanie, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 213.

Maślanka, T. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o przedsiębiorstwie [w:] Dresler, Z. (2004). Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Kraków: AE w Krakowie, 181-192.

Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Warszawa: C.H Beck, 55-58; 120-135.

Olzacka, B. & Pałczyńska-Gościniak, R, (1998). Jak ocenić firmę. Metodyka badań i przykłady liczbowe, Gdańsk: ODDK,131.

Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe, [w:] Płaczek, J. Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa: Difin, 299.

Sierpińska, M. (2000). Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych [w:] Borowiecki, R. Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków: AE w Krakowie, 2000, 664-668.

Sierpińska, M. & Wędzki, D. (2001). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.

Sojak, S. & Stankiewicz, J. (2008). Podstawy rachunkowości, Toruń: TNOiK.

Stefański, A. (2012). Analiza przepływów pieniężnych jako instrument prognozowania upadłości małych i średnich przedsiębiorstw, Lublin: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 46/1,UMCS, 2012, s.153.

Stefański, A. (2014). Analiza znaków przepływów pieniężnych a ocena ryzyka kredytowego [w:] Żabińska, J. Praktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego, Poznań: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 55, nr 4, 81.

Stefański, A. (2013). Analiza znaków przepływów pieniężnych wybranych przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, [w:] Nowak, A. Naukowcy w wielkopolskich firmach- staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu, Poznań: WSB Poznań, 443.

Szafraniec-Siluta, E. (2013). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze, Zarządzanie i Finanse, t.2. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 405.

Śnieżek, E. & Wiatr, M. (2011). Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.

Śnieżek, E. (1997). Jak czytać cash flow, Warszawa: FRR w Polsce.

Świderek, T. (1995a). Prawda z rachunku przepływów, Rzeczpospolita, nr 21.

Świderek, T. (1995b). Dylematy z przepływami pieniężnymi, Rzeczpospolita, nr 213.

Świderek, T. (1995c). Sezonowość wpływa na przepływy, Rzeczpospolita, nr 214.

Świderek, T. (1995d). Przepływy finansowe są sezonowe, Rzeczpospolita 1995, nr 218

Tokarski, A., Tokarski, M. & Mosionek-Schweda, M. (2014). Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Warszawa: CeDeWu.

Wędzki, D. (2008). Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury, Badania operacyjne i decyzje, nr 2, 94.

Wędzki, D. (2003). Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. Warszawa: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 15 (71), 103-119.

Wędzki, D. (2010). Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, Rachunkowość nr 1, 33-34.
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v15i2.51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl