Changes in Secondary Income Accounts in Central and East European Countries

Monika Andrzejczak

Abstract


Personal transfers, an important part of secondary income, are the result of temporary or permanent people`s movement to other economies. They have a significant role in the process of income distribution among the economies. European integration process led to the creation of an internal common market, which affected people`s migration and the amount of personal transfers. There is a need to verify the direction and the extent of this phenomenon, especially in the case of joining countries with different domestic income levels. The examination covered Central and East European countries, the scope of the research covered the changes in secondary income accounts according to factors pointed in literature: levels of domestic income and migration, and additionall, membership in European Union and exchange rate regimes. The aim of this research is to find the rules and patterns of their relations.


Keywords


balance of payments; secondary income; current transfers

Full Text:

PDF

References


Blanchard, O., & Giavazzi, F. (2002). Current Account Deficits in the Euro Area: The End of the Feldstein-Horioka Puzzle? Brookings Paperson Economic Activity. (2). Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.426&rep=rep1&type=pdf

Błaszczuk, D. J., & Sawicki, J. (2017). Econometric Analysis of the External Financial Stability of the Visegrad Countries and Ukraine. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(55), 20-39. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-03af5b15-70a6-4abb-a598-08f4d155e94c/c/02_PDFsam_KNUV_52_poprawiony.pdf

Brzozowski, M., Śliwiński, P., & Tchorek, G. (2014). Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski. National Bank of Poland Working Papers (309), 40-57. Retrieved from https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms309.pdf

Capelli, C., & Vaggi, G. (2016). Why Gross National Disposable Income Should Replace Gross National Income. Development and Change 47(2), 223-239. International Institute of Social Studies, DOI: 10.1111/dech.12225.

Czarny, E., & Śledziewska, K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. National Bank of Poland Working Papers (299). Retrieved from https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms299.pdf

Dąbrowski, M. A. (2015). Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących. Gospodarka Narodowa (3)277, 49-78. Retrieved from http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_03_03.pdf

Dobroczek, G., & Kocerka, J. (2014). Bilans Płatniczy – nowe standardy statystyczne (BPM6). Warszawa: Departament Statystyki NBP.

ECB. (2015). Changeover of the Quarterly Financial Accounts to ESA2010 and Guideline ECB/2013/24: Impact Assesment. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/acc/ESA2010/pdf/implementing_ESA_2010.pdf?020a9fb556258cee6c21120eafafa47b

ECB. (2016). European Union Balance of Payments nad International Investment Position statistical sources and methods. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubopintiinvposstmeth201611.en.pdf

Felbermayr, G., Grossmann, V., & Kohler, W. (2012). Migration, International Trade and Capital Formation: Cause or Effect? IZA Discussion Paper (6975), 31-69. Retrieved from http://anon-ftp.iza.org/dp6975.pdf

Hegedus, Z., & Kiss, J. (2014). The impact of the years of European Union membership on Hungarian Agricultural Trade. Studies in Agricultural Economics 116(2014), 87-94. Retrieved from http://dx.doi.org/10.7896/j.1407

IMF. (2009a). Balance of Payments and International Investment Position Manual Sixth Edition. International Monetary Fund, Washington D.C. In. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf

IMF. (2009b). International Transactions in remittances: Guide for Complies and Users. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/sta/bop/2008/rcg/pdf/guide.pdf

IMF. (2015). Progress in Implementing BPM6. Paper presented at the Twenty-Eight Meeting of the IMF Committee on balance of Payments Statistic, Rio de Janeiro, Brasil. Retrived from https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2015/pdf/15-06.pdf

Kołodziejczyk, H. (2017). Kurs walutowy. Kryzys i polityka monetarna. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Lequiller, F., & Blades, D. (2014). Understanding National Accounts: Second Edition. OECD Publishing. 129-164. . Retrived from https://dx.doi.org/10.1787/9789264214637-en

Nakonieczna-Kisiel,H., & Bilewicz, E. (2016). Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego. Studia i Prace WNEiZ US (44)1. DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-06.

NBP. (2017). Statystyka bilansu płatniczego. Uwagi metodyczne. Warszawa: Departament Statystyki.

OECD. (2008). OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Retrived from http://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf

Polański, Z. (2014), Polityka pieniężna i rynki finansowe, w: Albiński P. (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, 86-87.Warszawa:Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.

Reinke, J. (2007). Remittances in the Balance of Payments Framework: Current Problems and Forthcoming Improvements. Paper presented at Seminar on Remittance Statistics. Ljubljana. Retrived from https://www.imf.org/external/np/sta/bop/pdf/rem.pdf

Śledziewska, K. (2015). Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009. National Bank of Poland Working Papers (316). Retrieved from https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms316.pdf

Śliwiński, P. (2011). Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008, 80-90. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Taslim, M. A. (1996). Immigration, Saving and the Current Account. UNE Working Papers in Economics (33), 7-11. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Mohammmad_Taslim/publication/267833770_Immigration_Saving_and_the_Current_Account/links/548587ec0cf2437065c9df9b/Immigration-Saving-and-the-Current-Account.pdf

Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (article 26, 57-66). Official Journal C 326 , 26/10/2012 P. 0001 – 0390. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

Wyżnikiewicz, D. (2007). Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na relacje gospodarcze i finansowe z zagranicą – wnioski dla Polski, National Bank of Poland Working Papers (218), 32-53. Retrieved from https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms218.pdf
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v17i1.298

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl