The importance of corporate social responsibility for selected stakeholders

Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

Abstract


In an era of growing competition, when traditional methods of attracting customers such as offer positioning or cost optimisation may not bring the desirable effects, a new management concept has appeared – the concept of corporate social responsibility. It is the result of changing requirements set for the companies by their environment, particularly changes of customer attitudes, as customers attach greater and greater importance to
the issue of business ethics and more and more often make their choices on the basis of a specific internal system of values. This paper aims to investigate the nature, goals, and role of corporate social responsibility as
a modern concept of business activity and define its importance for selected stakeholders. The paper discusses the examples of companies that use CSR to shape their positive image both inside and outside the company and presents the results of the authors’ own research on knowledge of the CSR concept by the main stakeholders, i.e. customers. It also pinpoints the advantages and disadvantages of implementation of CSR in management process.

Keywords


Corporate Social Responsibility (CSR), stakeholders, management

Full Text:

PDF

References


Branowska, A. (2010). Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw wobec pracowników i wizerunek zwinnego przedsiębiorstwa. In R. Maćkowska (Ed.), Public Relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Czemiel-Grzybowska, W. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu MSP a ekonomia społeczna, Retrieved from http://www.fundacjarise.pl/UserFiles/msp%20a%20es-UwB5%281%29.doc

Dąbrowski, T. (2010). Reputacja a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. In B. Dobiegała-Korona & T. Doligalski (Eds.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Poltext.

Davis, K., & Blomstrom, R. L. (1975). Business and Society: Environment and Responsibility. New York: Mc Graw-Hill.

Dobiegała-Korona, B. (2006). Klient kapitałem przedsiębiorstwa. In B. Dobiegała-Korona, & A. Herman (Eds.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Filek, J. (2008). Przyczyny małego zainteresowania CSR w Polsce. In M. Bąk, & P. Kulawczuk P. (Eds.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: IBnDiPP, EQUAL.

Gołaszewska-Kaczan, U. (2009). Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Hąbek, P., & Szewczyk P. (2010). Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Hope, E. (2006). Odpowiedzialność w działaniach public relations – zasady etyczne. In J. Olędzki (Ed.), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jagoda, A. (2011). Organizacja pracy w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji. Nauki społeczne, 2(4).

Jamka, B. (2010). Redefinicja celu współczesnego przedsiębiorstwa wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego. Organizacja i kierowanie, 3(141).

Janiszek, A., & Małyska K. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie kryzysu gospodarczego. In P. Bartkowiak (Ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu gospodarczego. Poznań: TNOiK Oddział w Poznaniu.

Januszek, H. (2007). Odpowiedzialność społeczna biznesu. In S. Banaszak, & K. Doktór (Eds.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.

Karwacka, M. (2011). CSR – wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych. In M. Bonikowska, & M. Grewiński (Eds.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Kos, B. (2011). Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. In G. Polok (Ed.), Społeczna odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kusa, R. (2010), Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych. Etyka menedżera, 7.

Laszlo, Ch. (2008). Firma zrównoważonego rozwoju (pp. 84-85). Warszawa: Studio Emka.

Lewicka-Strzałecka, A. (2012). Konsumenci: prawa i obowiązki. In W. Gasparski (Ed.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukasiewicz-Kamińska, A. (2011). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego. Warszawa: Difin.

Malara, Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Małkowska-Borowczyk, M. (2010). Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 98.

Marak, J. (2005). Wykorzystanie metod ankietowych w badaniu zachowań podmiotów rynku. In K. Mazurek-Łopacińska (Ed.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marcinkowska M. (2005). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Mikołajek-Gocejna, M. (2009). Interesariusze przedsiębiorstwa i ich cele. In I. Lichniak (Ed.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Nowak-Lewandowska, R. (2010). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec konsumentów w Polsce. Problemy Zarządzania, 2(28).

Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: C.H. Beck.

Pearce, C. L., Maciarielle, J. A., & Yamawaki H. (2011). Dziedzictwo Druckera. Znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012.

Raport Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Danone PL 2006-2009 „Na drodze do współodpowiedzialności”.

Raport Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact 02/2008 – 02/2010.

Rojek-Nowosielska, M. (2011). Modelowe ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. In Z. Pisz, & M. Rojek-Nowosielska (Eds.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Spodarczyk, E. (2010). Rola konsumenta w kształtowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Pieniądze i Więź, 4(49).

Szelągowska-Rudzka, K. (2010). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a pracownicy. Pieniądze i Więź, 4 (49).

Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.

Waśkowski, Z. (2009). Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w świetle badań. Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Millenium”, 1(3).

Wołczek, P. (2011). Strategia a CSR. In Z. Pisz, & M. Rojek-Nowosielska (Eds.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zając, Cz. (2010). Kluczowe czynniki sukcesu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. In J. Lichtarski (Ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zasuwa, G. (2011). Inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa a skłonność konsumentów do dokonania zakupu. Handel wewnętrzny, 4(333).

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (http://www.gdansk.psgaz.pl/odpowiedzialnosc/zaangazowanie/fantomdlastrazy Access on 14.03.2014).
DOI: https://doi.org/10.19197/tbr.v14i1.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Print ISSN: 1643-8175, Online ISSN: 2451-0955, DOI prefix: 10.19197, Principal Contact: tbr@wsb.torun.pl